Information från Ekerö kommun

 

 

20170905 Ängen
Den 20170612 beslutades i Ekerö kommun att översiktsplanen revideras så att ängen på Gällstaö markeras som tätortsnära grönområde. 
 
Beslutet finns nu att läsa i Samrådsredogörelsen. Gällstaö förekommer på flera ställen i dokumentet (använd sökord Gällstaö). På Ekerö kommuns hemsida finns den nya översiktsplanen.  I en ruta i högerkant finns också länken till Samrådsredogörelsen.

Ur Samrådsredogörelsen: 

Sid. 22 
Gällstaö Flertalet av de boende på Gällstaö anser att ängen på Gällstaö inte ska användas som ett förtätningsområde. Gällstaö ska bevaras som det är idag. Den förändring som kommunen vill driva igenom skulle ge en negativ påverkan på naturmiljön och rekreation i närområdet. En person anser att det är acceptabelt att bygga några bostadshus utmed Herredagsvägen, dock inte i övriga Gällstaö. 

Ekerö kommuns kommentar: Översiktsplanen revideras så att ängen på Gällstaö utgör tätortsnära grönområde. Utrymme för etablering av förskola på Gällstaö kan komma att utredas.

sid. 66
Efter samrådet har planförslaget reviderats med anledning av inkomna synpunkter och utifrån pågående utredningar som utgör planeringunderlag för översiktsplanen. Nedan sammanfattas de större förändringarna.  

12. Ängen på Gällstaö markeras som tätortsnära grönområde.

 

20161206
Samråd om Ekerö kommuns nya översiktsplan
Ekerö kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan. Under 5 december-17 februari sker samråd av förslaget. Ta chansen att säga hur du tycker att Ekerö kommun ska utvecklas!

Läs mer på Ekerö kommuns hemsida.

 

20161005
Ingen snabbutredning för bebyggelse av nya bostäder på Gällstaö.  
– Vad jag sa är att vi tittar på alla områden som vi skulle kunna bebygga snabbt utefter specifika förutsättningar såsom juridiska, ekonomiska och byggtekniska. Just Gällstaö ser vi dock att det inte finns några gällande detaljplaner för, varför en snabb bebyggelse inte är aktuellt. Där behövs det ett normalt planförfarande. Vi får se vad den processen ger, kommenterar Adam Reuterskiöld.
Källa: Mälaröarnas Nyheter

 

20160921
Politikerna stoppar omdiskuterad rederiflytt

Ekerö Rederis flytt till Gällstaö kommer inte att bli av – politikerna sätter stopp. Nu ska tjänstemännen försöka hitta andra alternativ. Källa: Mälarö Tidning20160831
Nya byggplaner på Gällstaö! 

Gällstaö Samfällighetsförening och Gällstaö Fastighetsägareförening vill göra boende på Gällstaö uppmärksamma på att kommunen håller på och snabbutreder (troligtvis beslut redan september 2016) möjligheterna att ändra detaljplanen för att skyndsamt kunna bygga tvåvånings hyreshus på Gällstaö.

Föreningarna har inte möjlighet att driva frågan på grund av deras respektive syften (Anläggningsbeslut samt Ideell samhällsnyttig förening). Varje enskild boende är egen sakägare mot kommunen i frågan. Ring eller mejla Ekerö kommun eller enskilda politiker vid frågor eller kommentarer. Tel. 08-124 571 00. Mejl: info@ekero.se

Dnr KS16/124. Detaljplan för del av Ekebyhov 1:1 (Gällstaö) - planbesked 


Planbesked - Utredning Ekebyhov 1:1

Tjänsteutlåtande - Planbesked Ekebyhov 1:1------------------------------------------------------------------------------------20160701
Gällstaö Samfälligshetsförening har blivit kontaktad av Jonas Orring exploateringschef Ekerö kommun med förfrågan om hur vi på Gällstaö ställer oss till att Ekerö Rederi flyttar sin verksamhet till Gällstaö.

Föreslagen plats är enligt detaljplanen utmärkt som småbåtshamn (se karta i bilagan nedan). Ekerö Rederi hyr i dag 5000 kvm mark av kommunen vid reningsverket för uppställning av fordon och arbetsmateria för sin verksamhet. Kommunen behöver ta marken i anspråk för ett fjärrvärmeverk och meningen är att Ekerö Rederi ska få köpa del av tomtmarken på Gällstaö samt uppföra byggnad. Tanken är även att en del av marken och hamnområdet reserveras för båtklubb. Båtklubben får då arrendera den delen av kommunen. Markområdet är enligt kommunen 11400 kvm, varav 3-4000 kvm avsätts till båtklubb. (Parkering och uppläggning av båtar).

Information lämnades via hemsidan efter första mötet på kommunen där ordförande för GSF träffade J. Orring. Ett stort antal Gällstaöbor har sedan lämnat kommentarer och synpunkter. J.Orring har vid ytterligare två möten delgivits vad många Gällstaöbor och styrelserna för GSF och GFF ger uttryck för som tex:

- Industriell verksamhet hör inte hemma i ett bostadsområde.
- Innebär extra belastning på våra vägar.
- Mötesproblem med stora lastbilar på smala vägar.
- Ökad trafikfara för våra barn. De flesta vägarna saknar gångväg. - Nyinvestering i vägnätet.

- Promenadsträckan runt dettta orörda område kantas av industri i stället för vildvuxen natur - Miljöpåverkan är ej framtagen.
- I detaljplanen är området utmärkt som småbåtshamn med förtöjning av småbåtar. Ytan på land är avssedd för parkering, klubbhus och båtuppläggning.

J. Orring tycker att skillnaden mellan Ekerö Rederis arbetsbåtar och småbåtar är liten och kan inrymmas i vad detaljplanen anger, vilket inte är vår bedömning.

J. Orring har tyvärr inte visat intresse eller förståelse för våra synpunkter, utan räknar med att det efter sommaren ska finnas ett förslag till beslut. Ärendet går då vidare till våra politiker och troligen kommunstyrelsen.

Styrelserna för GSF och GFF vill nu ge alla på Gällstaö möjlighet att tycka till i detta ärende som berör oss alla innan vi tar nästa steg.

Gällstaö 20160621 Styrelserna för GSF och GFF 

BILAGA:

Formulär för att besvara hur vi boende på Gällstaö ställer oss till att Ekerö Rederi flyttar sin verksamhet till Gällstaö (klicka på länken).